BlueBoard.cz

Historie SDH Rozstání

1899

Sbor dobrovolných hasičů Rozstání byl založen 26.února 1899 na ustavující valné hromadě, která se konala týž den v hostinci A. Rozkovce, č.p. 29 v Rozstání. Při volbě představenstva byl Karel Bulíř (obchodník z Doleních Pasek č.p. 49) zvolen za starostu sboru, Petr Sluka (rolník z Rozstání č.p.7), byl zvolen za velitele a Hynek Sluka (z Doleních Pasek č.p. 23) za podvelitele sboru. Jako další členové výboru byli zvoleni: Michal Zelinka – učitel z Doleních Pasek, Antonín Pavlů, Hynek Kabátek, Hynek Sluka, Ferdinand Sluka, Florián Třešňák, Karel Sluka, Hynek Šrýtr a Hynek Vajsejtl. Sbor byl složen z velitele, podvelitele, pokladníka, trubače, zbrojmistra, lezce, stříkacího četaře a z hasičů stříkačů.

Ve schůzi bylo usneseno, že pro každého člena činného či přispívajícího, bude stanoveno zápisné ve výši 1 zlaté a 1,20 zlaté jako celoroční příspěvek, za každého člena sboru. Již 1. března téhož roku, byla svolána první výborová schůze, při které byli zvoleni do funkcí: Michal Zelinka- jednatel, Hynek sluka – pokladník, Antonín Pavlů- dozorce náčiní.

Sbor ihned po založení čítal celkem 47 členů. Na počátku ještě nebylo u sboru žádné hasičské nářadí a náčiní potřebné pro hašení požárů, či jiné práce, proto sbor zpočátku trénoval pochodová cvičení, signály a cvičení pořadová. Byla podána žádost ke knížeti, abychom dostali příděl dřeva na stavbu kolny pro úschovu vybavení.

Prvního velkého zásahu jsme se zúčastnili ještě v roce 1899, kdy 23.července vypukl požár v sousední obci Světlá pod Ještědem. Požár vypukl v těsném sousedství kostela Sv. Mikuláše. Protože ale v této době ještě nebylo hasičů ve Světlé, oheň se před příjezdem okolních sborů rozšířil na 7 okolních domů, které lehly popelem. Kostel také vyhořel, spadla věž a došlo k roztavení středověkého zvonu. Pro nedostatek vody v místě, bylo nutné na několikráte dopravovat vodu až z Rozstání.

1900 – 1910

Počet členů se do roku 1910 zvýšil na 59 činných a 12 členů přispívajících. Náš sbor se v těchto letech aktivně účastnil veřejných vystoupení, např. Prvního všeslovanského sjezdu hasičstva v Praze. Probíhala pravidelná a velmi častá cvičení pořadová, lezecká, sborová. Náš sbor měl již také dorost, který vedl bratr Hostivít Kyksa. V hostinci u bratra Petra Rybáře v Rozstání č.p. 29 - Dolní vsi, náš sbor pořádal pravidelně každý rok VVH a plesy. Zde také probíhaly každý měsíc schůze výboru.

1911 – 1920

Počet členů byl již 62 činných a 13 přispívajících. V těchto letech byly postaveny hydranty v obci. Což velmi usnadňovalo práci při čerpání vody při požárech. Pravidelně jsme zajišťovali divadelní hlídky a žňové protipožární hlídky. V letním období, kdy bylo veliké sucho, jsme pomáhali při zavlažování polí s bramborami. V roce 1914 stoupl počet členů na 68 činných a 15 přispívajících. Následkem nešťastné události – vypuknutí 1. světové války, nastoupila většina členů našeho SDH na povinnou vojenskou službu válečnou. Ze sboru tak odešla větší část členů. Činnost sboru tak byla téměř znemožněna. Ve válce padlo 5 našich členů, a 1 člen byl prohlášen za nezvěstného. Dalších 5 členů padlo do zajetí, z kterého se vrátili jen 3. Těžce raněno bylo 7 členů a 4 zůstali postiženi.

1921 – 1930

Počet členů sboru byl v roce 1922 již 73 činných a 10 přispívajících. Velitelem jednotky byl bratr Rudolf Bulíř, který byl zvolen v roce 1922. O rok později byl počet členů 84 činných a 12 přispívajících. Účastnili jsme se pořadových cvičení a poplachových. V roce 1930 náš sbor čítal již 96 členů činných a 32 přispívajících. Celkem bylo 128 členů u našeho sboru. V těchto letech sbor vlastnil úplnou výzbroj a výstroj pro 44 členů a částečnou výzbroj a výstroj pro 9 členů. Prováděna byla pravidelná cvičení s hydranty, poplachová cvičení, lezecká a cvičení se žebříky. Na poplachová cvičení zdarma půjčoval svůj pár koní bratr Josef Pavlů z Rozstání č.p. 81.

1931 – 1939

V roce 1932 čítal sbor 138 členů a o rok později byl zvolen nový výbor ve složení: Ladislav Maruška – jednatel, Karel Sluka – pokladník, Hynek Šír – zbrojmistr, Vladislav Bulíř – vzdělavatel, Rudolf Bulíř – velitel. Účastnili jsme se cvičení protiletecké obrany a cvičení pořadových, která byla po vzoru vojenské branné moci. Vystavěno bylo leziště na sušení hadic a náš sbor byl plně vybaven, dostali jsme i vlastní sirénu.

1939 – 1945

Z tohoto období není dochována žádná zpráva o činnosti našeho sboru. Důvodem byla 2. světová válka a nařízený zákaz veškeré spolkové činnosti v obci.

1946 – 1949

V roce 1946 náš sbor slavnostně odhalil pamětní desku na pomníku padlých v Rozstání, na které je podpor. zahraničního letectva Oto Pavlů, který pocházel z Doleních Pasek č.p. 4. Požárů v obci a okolí bylo velmi málo. V roce 1948 byl velitelem sboru zvolen bratr Hynek Mužák. V roce 1949 jsme uspořádali slavnost k ,,50“ výročí založení sboru. Okrskovým vzdělavatelem byl zvolen bratr Rudolf Rozkovec z Vesce. Samaritní četa byla ve složení.: Jaroslav Pavlů, Karel Sluka, Hynek Bulíř, Pavel Kaňka. Tato četa prováděla poskytování první pomoci, proškolování obyvatel obce a převozy zraněných a nemocných do nemocnice.

1950 – 1960

Pořádali jsme tradiční hasičské bály, zábavy, sběr železného šrotu, pomocné práce pro obec, atd. V roce 1952 byl sestaven nový výbor. Složen byl z těchto členů: Jaroslav Mužák - předseda sboru, Hynek Mužák – I. místopředseda, Petr Sluka – II. místopředseda, Jaroslav Mužák – organizační referent, Karel Vaner – referent pro výcvik, Ladislav Maruška – jednatel, Hostivík Kyksa – pokladník, Karel Šrýtr – kulturní referent, Antonín Pavlů – preventista, Jaroslav Pavlů – samaritní a zdravotní referent, Hynek Šrýtr – referent pro odborné školení. V roce 1953 bylo našemu sboru přiděleno motorové čerpadlo PS 4, které jsme dostali od hasičského sboru v Jitravě. Nakoupeny byly nové hadice B a C a podvozek pro čerpadlo, nové kroje v modré barvě, naviják a 2 proudnice. Pravidelně jsme pořádali výlety.Přijali jsme podle nového zákona , nový název: ,,Svaz požární ochrany“. Po několika náborech zůstává náš sbor bez nových členů. V roce 1954 bylo pro naši jednotku dovezeno dodávkové auto značky Škoda od MJPO Chotyně. Náš sbor měl v tomto roce 107 členů. Naše jednotka byla oceněna jako nejlepší v okrese. Náš stroj PS 4 byl předán sboru Janův Důl a naše jednotka převzala stroj PS 6. Na oslavách 1. máje jsme každý rok připravili alegorické vozy. Tzv. moto družstvo hasičů a družstvo cvičenců. 22.5.1958 byl na okrskové schůzi v Janově Dole zvolen nový okrskový velitel a to velitel našeho sboru – bratr František Honzejk. Získáno bylo náborem 26 žáků, kterým byla pořízena kompletní výzbroj a výstroj. Toto družstvo mladých hasičů vedl velitel František Honzejk. Během let 1958 – 1959 žactvo vybudovalo veřejné tábořiště v Rozstání, v ,,Borovičkách“, které bylo 27.6.1959 slavnostně otevřeno. V roce 1959 byla kompletně dostavěna požární zbrojnice v Rozstání. Tento rok bylo zakoupeno nákladní auto značky ,, Ford CANADA“ s kompletní stříkačkou P S 3 a dvoukolový vozík, nové hadice, rozdělovač, sekyrky a stejnokroje. Poprvé byly do sboru přijaté ženy- hasičky. Jako první se přihlásily: Zdeňka Felknerová, Božena Košková, Marie Bímová, Marie Sluková a Vlasta Honzejková.

1961 – 1970

V roce 1961 má náš sbor 113 členů a z toho je 5 žen. V dubnu 1961 nám bylo přiděleno nové čerpadlo s podvozkem PS 8 s kompletním vybavením. Naše čerpadlo P S 6 bylo odvezeno sboru Chrastava. 14.7.1965 jsme převzali auto TATRA 805. Nákup zajistil bratr František Honzejk od podniku Textilkombinát Liberec. V roce 1967 náš sbor čítal 104 členů a z toho 4 ženy. V roce 1969 pro rozdílnost názorů se vzdal funkce velitele jednotky dlouholetý člen a velitel bratr František Honzejk. Dne 10.4.1970 převzal funkci velitele bratr Jiří Tomek. V témže roce jsme uspořádali oslavu k ,,70“ výročí založení našeho sboru. Slavnost byla po dva dny – 14. – 15.6. 1969.

1971 – 1980

Sbor náš čítal 111 členů a 2 ženy. Průměrný věk člena byl 50 let. Byl ustaven nový výbor v následujícím složení: Jiří Tomek – velitel, Karel Pavlů – předseda, Vlastimil Sluka – místopředseda, Oldřich Vébr – referent pro politicko-výchovnou práci, Václav Bulíř – organizační referent, Pavel Kaňka ml.,- pomocný referent, Jaroslav Bulíř – referent CO, Jaroslav Bulíř – referent CO, Miroslav Jetmar – hospodář. V roce 1974 měl sbor 104 členů a zůstala pouze 1 žena. Počalo se s hledáním vhodného místa pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Dosavadní velitel Jiří Tomek požádal o zproštění z funkce velitele. Žádost byla přijata. V tomto roce jsme oslavili 75. výročí založení našeho sboru. Jako každý rok se náš sbor účastnil několika soutěží v požárním sportu a to s jedním družstvem mužů a s jedním družstvem žáků. V roce 1978 několik členů naší jednotky opravilo požární nádrž v Rozstání. V roce 1979 jsme pořádali oslavu 80.výročí založení našeho sboru, účastnili jsme se pravidelně soutěží, námětových cvičení, školení. Pořádali jsme ples, zábavy podíleli se na další kulturní činnosti v obci. Byla doplněna požární výzbroj a výstroj, nové přilby, opasky, oděvy a byl zakoupen přetlakový ventil.

1981 – 1990

V roce 1985 bylo u našeho sboru 111 členů - z toho 7 žen. 12.12.1986 se počalo jednání o stavbě nové požární zbrojnice s firmou DRUPOS v Jablonci nad Nisou. Návrh budovy byl podle již stojící zbrojnice v obci Tatobity u Semil. 30.11.1987 byla zcela dokončena projektová dokumentace a stavba byla započata. A to hlavně díky zásluze bratra Jaroslava Felknera a pana Františka Janečka. V roce 1988 již byly hotové základy. V březnu 1989 byla naše jednotka vybavena novější technikou a to požárním vozidlem – cisternou TATRA 148 CAS 32.Vozidlo bylo parkováno prozatím v Českém Dubě v Autoparku. Do doby, než byla dostavěna nová zbrojnice.

1991 – 2000

14.9.1991 byla slavnostně otevřena nová zbrojnice SDH Rozstání - ,,DŮM HASIČŮ“. V roce 1994 náš sbor čítal 94 členů a z toho bylo 12 žen. 14.9.1988 naše jednotka přešla do 3. kvalifikačního stupně. V roce 1999 byla nově vybudována a zatravněna hasičská dráha podél budovy ,,DOMU HASIČŮ“. Tentýž rok byla pořádána oslava ke 100. letému výročí založení našeho sboru. Slavnost proběhla 5.6.1999 za velké účasti okolních sborů. Součástí oslav byla také soutěž v požárním sportu a bohatý kulturní program.

2001 – 2009

Rozdělení výboru v roce 2001 bylo následující: Miloslav Bím – starosta, Jiří Horník st. – zástupce starosty, Jaroslav Felkner – velitel, Jiří Brožek – zástupce velitele, Jiří Mužák st. – pokladník, Karel Kyksa – technik, Milan Vaner – preventista, Jiří Mužák ml. – jednatel, Jiří Ulrich – člen výboru, Tomáš Bulíř – člen výboru. V roce 2003 byla na vozidle TATRA, připevněna navigační rampa. 12.6.2004 jsme uspořádali oslavu 105. výročí od založení našeho sboru. 6.2.2006 vstoupily do sboru poprvé v jeho historii ženy, které založily soutěžní hasičské družstvo žen SDH Rozstání. V roce 2007 měla naše základna 80 členů, z toho 19 žen. Byl zakoupen vlek na přepravu materiálu na soutěže a zásahy. V roce 2008 se náš sbor poprvé účastnil prvního ročníku noční soutěže,, Noc pod Ještědem“. 16.5.2009 uplynulo již 110 let, od založení našeho SDH. V roce 2009 měl náš sbor 62 členů a 20 členek. Dohromady tedy 82 členů.

2010

Během tohoto roku jsme se aktivně podíleli na kulturních akcích v obci (hasičský ples, dětský maškarní karneval, pálení čarodějnic, dětský den, Mikulášská nadílka pro děti, den otevřených dveří pro děti z MŠ a ZŠ, průvod masek – čumprďáky, atd.). Zasahovali jsme při požárech, přírodních živelných katastrofách, povodních a účastnili jsme se hasičských soutěží. Pravidelně každý rok pořádáme soutěž ,,O pohár starosty obce Světlá pod Ještědem“, účastníme se školení, námětových cvičení, atd. v roce 2010 bylo složená výboru SDH následující: Jaroslav Felkner – starosta, Jaroslav Vaner – velitel, Tomáš Bulíř – zástupce velitele, Milan Kořínek – jednatel, Iva Vanerová – pokladník, Bc. Jarmila Šimůnková – referent žen a kronikář, Karel Šimůnek – člen výboru, Jiří Tvrzník – člen výboru, Jiří Horník st. – člen výboru, Jiří Ulrich – člen výboru, Tomáš Schovánek – člen výboru. V tomto roce se naše jednotka účastnila pomocných prací během ničivých povodní v Obci Bílý Kostel. Na VVH SDH Rozstání dne 11.12.2010 byla slavnostně symbolicky předána do rukou starosty SDH Rozstání a velitele SDH Rozstání ,,NOVÁ KRONIKA“, a byla slavnostně podepsána. Nyní se pracuje na elektronické verzi celé Kroniky, která bude vložena po zpracování na webové stránky SDH Rozstání.

Slovo kronikáře…

Náš sbor do loňského roku žádnou Kroniku nevlastnil, bylo kdysi pár pokusů o to, Kroniku založit, ale v každé je tak 10 popsaných stran a nic víc…nedochovaly se nám bohužel ani žádné záznamy o tom, že by vůbec kdy nějaká skutečná a poctivě vedená Kronika našeho sboru existovala. V dochovaných velitelských a jednatelských knihách, které jsem měla dispozici při sestavování historie našeho sboru, je jen nepatrná zmínka o snaze našich předků, Kroniku založit. A to v padesátých letech 20. století. Bohužel se ale žádná taková kniha nenašla. Kroniku jsem začala psát na jaře loňského roku (2010) a je v ní historie našeho sboru od jeho založení, tedy od 26.2.1899, kdy byla první ustavující schůze sboru.Veškeré informace bylo možné čerpat pouze z jednatelských knih, velitelských deníků, pokladních knih a z vyprávění pamětníků. Součástí Kroniky je také fotoalbum.

Děkuji tedy všem, kteří přispěli (ať už vlastními fotografiemi, nebo dobovými materiály) do naší Kroniky.

Zpracovala a zapsala Bc. Jarmila Šimůnková – kronikář SDH Rozstání